សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

Hengly

Student

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី:

Software Development

ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀន Programming ព្រោះខ្ញុំគិតថា ការសរសេរកម្មវិធីនេះ វាគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមមួយនៃបច្ចេកវិទ្យា​ ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំយល់ដឹងពីវាបានល្អ ខ្ញុំស្ទើរតែអាចបង្តើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបាន។  ខ្ញុំចូលចិត្តរៀននៅទីនេះ និងចូលចិត្តគ្រប់យ៉ាង រួមទាំងបរិយាកាស​ គ្រូបង្រៀន ការប្រកួតប្រជែងជាមួយសិស្សដទៃ និងកម្មវិធីជាច្រើនដែលអាចចូលរួមបាន និងការបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយ។

ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀន Programming ព្រោះខ្ញុំគិតថា ការសរសេរកម្មវិធីនេះ វាគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមមួយនៃបច្ចេកវិទ្យា​ ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំយល់ដឹងពីវាបានល្អ ខ្ញុំស្ទើរតែអាចបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបាន។ 

ខ្ញុំចូលចិត្តរៀននៅទីនេះ និងចូលចិត្តគ្រប់យ៉ាង រួមទាំងបរិយាកាស​ គ្រូបង្រៀន ការប្រកួតប្រជែងជាមួយសិស្សដទៃ និងកម្មវិធីជាច្រើនដែលអាចចូលរួមបាន និងបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយ។

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Virtual Academy
IT Academy STEP​ ឥលូវនេះមានការផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាតាម​​អនឡាញ​នៅក្នុង​ STEP Virtual Academy ។

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់