សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់ Excel និង Google Sheets

This advanced course is not just about mastering formulas and functions; it's about investing in your personal and professional growth. It equips you with valuable skills for data analysis, problem-solving, and efficiency.
Analyze Data Like a Pro!

ក្លាយជាអ្នកវិភាគទិន្នន័យ

បង្កើតផ្ទាំង Dashboard នឹងទិន្នន័យដែលកែខ្លួនឯងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង ផ្តល់នូវការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ និងសម្របសម្រួលការសម្រេចចិត្តតាមព័ត៌មានជាក់ស្ដែង។

ថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់ Excel និង Google Sheets

ចូលទៅក្នុងពិភពនៃ Excel កម្រិតខ្ពស់អាចដោះសោកម្រិតថ្មីនៃផលិតភាព និងការដោះស្រាយបញ្ហា។

Curriculum

Introduction to Advanced Excel/Google Sheets Features

Lookup and Reference Functions

Date & Time Functions

Text Functions

Logical Operators and Conditional Formatting

Data Validation and Collaboration

Pivot Tables

Pivot Charts

Power Query

Power Pivot

Advanced Graphs

What-If Analysis and Solver

Advanced Charting Techniques

Macros

Conditional Functions

Regression Analysis and Forecasting

Review and Assessment

ទាញយកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត
ចាប់ផ្តើមរៀន

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន