សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

Bun David

Student

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី:

Computer Graphics and Design

ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរៀន Graphic Design ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តសិល្បៈ ខ្ញុំចង់ធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងចង់បង្ហាញរូបភាពរបស់ខ្ញុំទៅកាន់មហាជន។  ហេតុផលដែលខ្ញុំជ្រើសរើស IT Academy STEP Cambodia ព្រោះពេលនោះ មានតែសាលានេះមួយទេ និងមកពីអឺរ៉ុបទៀត។ ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីសាលានេះ និងរកឃើញថាគ្រឹះស្ថាននេះមានសាខាជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក ហើយសិស្សដែលរៀនចប់សុទ្ធតែបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសល្បីៗ។ ខ្ញុំចូលរៀននៅ IT STEP ព្រោះគ្រូរបស់ខ្ញុំជាអ្នកឯកទេស នូវអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើ។ មិត្តរបស់ខ្ញុំដែលនៅទីនេះ ក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ និងជួយទំនុកបម្រុងច្រើន។ 

ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀន Graphic Design ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តសិល្បៈ ខ្ញុំចង់ធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងចង់បង្ហាញរូបភាពរបស់ខ្ញុំ ទៅកាន់មហាជន។ 

ហេតុផលដែលខ្ញុំជ្រើសរើស IT Academy STEP Cambodia ព្រោះពេលនោះ មានតែសាលានេះមួយទេ និងមកពីអឺរ៉ុបទៀត។ ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីសាលានេះ និងរកឃើញថា គ្រឹះស្ថាននេះមានសាខាជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក ហើយសិស្សដែលរៀនចប់សុទ្ធតែបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសល្បីៗ។ ខ្ញុំចូលរៀនរៀននៅ IT STEP ព្រោះគ្រូរបស់ខ្ញុំជាអ្នកឯកទេស នូវអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើ។ មិត្តរបស់ខ្ញុំដែលនៅទីនេះ ក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ និងជួយទំនុកបម្រុងច្រើន។ 

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Virtual Academy
IT Academy STEP​ ឥលូវនេះមានការផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាតាម​​អនឡាញ​នៅក្នុង​ STEP Virtual Academy ។

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់