12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

សំរាប់វគ្គ Professional គឺមិនមែនជាវគ្គសិក្សារកុំព្យូទ័រធម្មតានោះទេ។​ នៅក្នុងអំឡុងពេល ២ឆ្នាំ កន្លះនៃការសិក្សា និស្សិតទទួលបាននូវទ្រឹស្ដីជាមូលដ្ធាន
និងទទួលបានជំនាញដ៏រឹងមាំព្រមទាំងការអនុវត្ដជាក់ស្ដែង ដែលជាដើមទុនទុកសំរាប់ការងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។ សិស្សនិងក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញផ្នែក
កុំព្យូទ័រ ដែលទទួលបានការងារល្អ ប្រាក់ខែខ្ពស់ និងធ្វើឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារ។

Junior IT Academy STEP គឺជាសាលាអប់រំថ្នាក់កុំព្យូទ័រសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ ចាប់ពី10 ឆ្នាំដល់ 15 ឆ្នាំ យើងនឹងបង្រៀនពួកគេអោយស្គាល់
កុំព្យូទ័រនាសម័យនេះ​ហើយថែមទាំងទទួលបាននូវជំនាញនិងចំណេះដឹងខាងទ្រឹស្តី។​ សាស្ត្រាចារ្យនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតគេហទំព័រ ការរចនា ការបង្កើតមនុស្សយន្ត
ការបង្កើតហ្គេម អក្សរមានចលនា ការថតរូប និងការបង្កើតវីដេអូដ៏អស្ចារ្យ។ យើងនឹងជួយកូនរបស់អ្នកអោយទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងវិស័យ
IT ហើយនិងក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញដែលមានអាជីពច្បាស់លាស់នាពេលអនាគត។

វគ្គសិក្សាកុំព្យូទ័រពិសេសរយៈពេលខ្លីចាប់ពី 1 ខែ ទៅ 12 ខែ។ គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សានេះគឺផ្តល់នូវចំណេះដឹងផ្នែក IT ដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងតំបន់។
ការសិក្សានេះត្រូវបានចែកជាក្រុមតូចៗដែលសិស្សម្នាក់ៗតម្រូវអោយមានកុំព្យូទ័រមួយ។ សាស្រ្តាចារ្យរបស់យើងមានបទពិសោធន៏ជាច្រើនឆ្នាំ
ហើយមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ និងអាចចែករំលែកចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់គេទៅកាន់សិស្សបាន។

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form