ផ្ទះលេខ៖148ABC, ជាន់ទី 2, ផ្លូវលេខ 63 (កែងនិងផ្លូវ.252), ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

សំរាប់វគ្គ Professional គឺមិនមែនជាវគ្គសិក្សារកុំព្យូទ័រធម្មតានោះទេ។ នៅក្នុងអំឡុងពេល២,៥ឆ្នាំនៃការសិក្សា និស្សិតទទួលបាននូវទ្រឹស្ដីជាមួលដ្ថាននិងទទួលបានជំនាញដ៏រឹងមាំមួយនិងការអនុវត្ដជាក់ស្ដែង, ជាដើមទុនទុកសំរាប់ការងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។ សិស្សនិងក្លាយទៅជាជាអ្នកជំនាញខាងកុំព្យូទ័រ ទទួលបានការងារល្អ ប្រាក់ខែខ្ពស់ និងធ្វើឲ្យអាជីពទទួលបានជោគជ័យ។

Junior Computer Academy STEP គឺជាការអប់រំកុំព្យូទ័រសម្រាប់កុមារអាយុកពី ៨ ទៅ ១៥ឆ្នាំ យើងនិងណែនាំពួកគេឲ្យស្គាល់ពីកុំព្យូរទ័រនៅសម័យនេះ និងទទួលបានទាំងជំនាញនិងចំណេះដឹងខាងទ្រីស្ដី។ គ្រូរបស់យើងនិងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតគេហទំព័រ, ការរចនានិងការបង្កើតមនុស្សយន្ត, ការបង្កើតហ្គេម, អក្សមានចលនា, និង ការថតរូប, វីដេអូដ៏អស្ចារ្យ។ យើងនិងជួយកូនរបស់អស់លោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងចាប់រហ័សក្នុងវិស័យ IT និងក្លាយទៅជានាក់ជំនាញអាជីបនាពេលអនគត់។

វគ្គសិក្សាកុំព្យូទ័រពិសេសរយះពេលខ្លីពី 1 ទៅ 12 ខែ។គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សានេះគឺដើម្បីផ្តល់នូវចំណេះដឹង ITពិសេសនៅក្នុងតំបន់។​ សម្រាប់ការបង្រៀនគឺត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមតូចៗ, សិស្សម្នាក់គឺមានកន្លែងកុំព្យូទ័រម្នាក់មួយ។​គ្រូបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, ការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងជំនាញអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ។

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form