ផ្ទះលេខ៖148ABC, ជាន់ទី 2, ផ្លូវលេខ 63 (កែងនិងផ្លូវ.252), ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

ការបង្កើតគម្រោងនៃweb

រៀនអំពីការ design និងការបង្កើតwebsiteទំនើបៗនិងonline shop!

Web Design and Web programming

 

Website Development និងការផ្សព្វផ្សាយគឺជាចំនុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សេវាកម្មនៅពេលសព្វថ្ងៃ។ដូចដែលអ្នកបានដឹងស្រាបហើយថា – ប្រសិនបើអ្នកមិនonlineទេ, អ្នកមិនមានទេ។ នោះមានន័យថាweb developerតែងតែមានការងារធ្វើនឹងទទួលបានប្រាក់ខែល្អ។

គ្រួបង្រៀនរបស់យើងនិងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញ web developerដែលមានវិជ្ជាជីវះខ្ពស់ក្នុងអំលុងពេលមួយឆ្នាំ។

ជាចុងក្រោយនៃវគ្គអ្នកនិងអាចបង្កើតWebsite ឬ Online shopsពីចំនុច០, ទទួលបានគុណភាពនៃចរាចរណ៍(អតិថិជន, និងការបញ្ជាទិញ)និងរក្សាវិធីសាស្រ្តកំរិតខ្ពស់ក្នុងការស្វែងរក។

អ្នកនិងរៀនភាសានៃកម្មវិធីដូចជា PHP និង JavaScript, និងអាចធ្វើការជាមួយ data bases MySQLនិង web servers Apache.

ជាការពិតណាស់, websiteមួយគួរតែមានការរចនាគួរឱ្យទាក់ទាញនិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។យើងនឹងរៀនអំពីប្រធានបទទាំងនឹងនៅក្នុងវគ្គនឹងផងដែរ។

កម្មវិធីសិក្សា

ការឌីសាញនិងការប្រើប្រាស់

 • website architecture
 • graphical editors for website development
 • practice for website visualization using Adobe Photoshop

XHTML1.0, HTML5 + CSS1,2,3

 • Basics of XHTML;
 • Principles of Structuring. CSS;
 • HTML5 and CSS3. Tendencies in web development;
 • Practical work with website development;
 • Cross browsing. adaptation for different browsers.

JAVA Script

 • Introduction, main structure;
 • Functions and objects;
 • Events in JavaScript ;
 • Objects Date and Math;
 • Jquery Library;
 • Events and styles interaction, Filters;
 • Forms;
 • Cookeis;
 • DOM standarts;

PHP និង MYSQL

 • សេចក្ដីចាប់ផ្ដើមនៃ PHP;
 • Functions;
 • Object oriented programming;
 • Methods of work with file systems;
 • Graphical library;
 • Introduction to MySQL;
 • SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE;
 • សេចក្ដីចាបផ្ដើមនៃ XML;
 • PHP Frameworks.

Content Management System

 • CMS Joomla;
 • CMS WordPress;
 • Other popular CMS instruments;
 • Online shop development using CMS.

Cloud Solutions and web applications

SEO, SMO, Website Promotion

 • SEM(Search Engine Marketing);
 • SEO(Search Engine Optimization);
 • Contextual advertising;
 • Web analytics instruments;
 • SMM(Social media Marketing);
 • Mobile advertising;
 • Other instruments for web marketing

ការអនុវត្ថន៍ការងារជាក្រុម: web development សម្រាប់អតិថិជនជាកស្ដែង

អត្ថប្រយោជន៍នៃវគ្គនេះ:

 • កម្មវិធីសិក្សារគឺឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវចុងក្រោយនៃទីផ្សារIT.
 • សម្រាប់វគ្គនិងផ្ដល់នៅជំនាញអនុវត្តន៍
 • កម្មវិធីពាក់ពន្វ័នឹងកម្រោងចុងក្រោយដែលបានរួមបញ្ចូលគ្មាតែមួយ។
 • វគ្គគឺនឹងបង្រៀនដោយសាស្រ្តាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ជាកស្ដែង។
 • ជាក្រុមតូចៗ
 • ថ្នាក់រៀនមានផាសុខភាពដោយការប្រើឧបករណ៍កម្រិតខ្ពស់។
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីជំនាញ development of soft
 • វគ្គសិក្សារគឺជាភាសាអង្គគ្លេស។

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

ភាសា អង់គ្លេស

រយៈពេល200ម៉ោង

កាលវិភាគសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៏ ម៉ោង ១​រសៀល​ដល់ម៉ោង ៤​ល្ងាច

តំលៃសិក្សា៖ 50 $/ក្នុងមួយខែ

ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន:
មានចណេះដឹងខ្លះអំពីកុំព្យូទ័រ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form