12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Web Design & Development

ធ្វើការចាប់ផ្តើមបង្កើតប្រាក់ចំណូលជាមួយនិងការសិក្សាវគ្គ web design​។ អ្នកនិងរៀនអំពីកម្មវិធី Adobe Illustrator, UI/UX , HTML, CSS , PHP និង WordPress។ ពេលដែលអ្នកបញ្ចប់វគ្គនេៈ អ្នកនិងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រអន្តរជាតិពី IT Academy STEP និងអ្នកអាចមានសមត្ថភាពនិងចំណេៈដឹងដូចជា៖ ចេះប្រើប្រាស់​ tools របស់ web design
– អាចបង្កើតគេហទំព័រ​និងបើកដំណើរការនៅលើ Internet អ្នកអាចស្នើការងារជា web designer រឺក៏ចាប់ផ្តើមអាជីពជាឯករាជ្យ ការទាមទារក្នុងការចូលរៀនវគ្គនេះ៖ មានចំណេៈ​ដឹងភាសាអង់គ្លេស
– អ្នកអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាន និងមានចំណាប់អារម្មណ៏នៅក្នុងមុខវិជ្ជា IT/Design/Coding មិនមានការទាមទារបទពិសោធន៏រឺចំណេៈដឹងពីមុនក្នុងជំនាញនេះ

កម្មវិធីសិក្សា៖

  • Adobe Illustrator and principles of design
  • User experience (UX/UI) and the discovery process
  • Secrets of beautiful web design
  • Hosting, domains.
  • HTML and CSS
  • PHP and WordPress
  • Personal project development

នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គនេៈ សិស្សទាំងអស់និង​ធ្វើបទបង្ហាញពីគំរោងរបស់ពួកគេនៅកាន់អ្នកជំនាញ និងអ្នកជ្រើសរើស និងដើម្បីមានឪកាសក្នុងការទទួលបានការងារ!
សាលាយើងខ្ញុំទទួលសិស្សតែ១៤នាក់សំរាប់សិក្សាវគ្គនេៈ។

 

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

រយៈពេល៥​ ខែ (៨០ ម៉ោង)

កាលវិភាគថ្ងៃសៅរ៏ 1:00 pm - 3:50 pm ថ្ងៃអាទិត្យ 9:00 am - 12:50 pm

តំលៃសិក្សា៖ ៩៩ ដុល្លារ​ក្នុងមួយខែ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form