ផ្ទះលេខ៖148ABC, ជាន់ទី 2, ផ្លូវលេខ 63 (កែងនិងផ្លូវ.252), ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Web Design(ca)

តើអ្នកមានបំណងចង់សិក្សាពីមុខជំនាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់នៅលើទីផ្សារដែររឺទែ?

ចូលរួមសិក្សាវគ្គ Web Design!

នៅអំឡុងពេលនៃការសិក្សាវគ្គនេះយើងនិងធ្វើការណែនាំសិស្សពី គោលគំនិតនៃការរចនា   ការប្រើប្រាស់និងការុករកហើយនឹងបង្រៀនពួកគេបង្កើតការរចនាគេហទំព័រដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់ពួកគេ។

Course curriculum:

 • Process of web design and development
 • Shape and Color in web design
 • Typography in web design
 • Principles of Composition
 • Developing Web design using Photoshop.
 • Operating with layers.
 • Transformation. Effects of layers. Masks
 • Working with texts
 • Developing web design using Illustrator
 • Usability and navigation of websites

អត្ថប្រយោជន៍នៃវគ្គនេះ:

 • កម្មវិធីសិក្សារគឺឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចុងក្រោយនៃទីផ្សារIT.
 • វគ្គនេះនិងផ្ដល់នូវការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់
 • កម្មវិធីពាក់ពន្វ័នឹងកម្រោងចុងក្រោយដែលនិងរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយ។
 • វគ្គនឹងបង្រៀនដោយសាស្រ្តាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង។
 • ជាក្រុមតូចៗ
 • ថ្នាក់រៀនមានផាកសុខភាពដោយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបៗ។
 • មានការបណ្តុះបណ្តាលទៅលើការអភិវឌ្ឍន៏នូវជំនាញទន់
 • វគ្គសិក្សារគឺជាភាសាអង់គ្លេស។

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

រយៈពេល85 hours (4 months)

កាលវិភាគThursday and Friday from 5:30 to 8:00

តំលៃសិក្សា៖ 320$

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form