ផ្ទះលេខ៖148ABC, ជាន់ទី 2, ផ្លូវលេខ 63 (កែងនិងផ្លូវ.252), ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

សិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Video Editing!

សិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Adobe Premier និង Adobe AfterEffects!

តើអ្នកកំពុងតែស្រមៃអំពីការចាប់ផ្តើមបង្កើត Youtube channel ដោយខ្លួនអ្នក ឬក៏អ្នកគ្រាន់ចង់សិក្សាអំពីរបៀបបង្កើត videos ដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏ដូចជាអ្នកអាជីព?

រឺក៏តើអ្នកចង់សិក្សាពីជំនាញថ្មីមួយដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលឬ?

នេះគឺជាវគ្គខ្លីដែលនឹងបង្រៀនអ្នកអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកែសម្រូល video ជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏មានប្រជាប្រិយភាព

កម្មវិធី Adobe Premier និង Adobe AfterEffects.

កម្មវិធីសិក្សា

  • Introduction about video editing and different softwares.
  • Frames and transitions, editing music.
  • Cutting clips, layers, organising video.
  • Text and animation for video
  • Simple effects
  • Animation tools
  • 3D integration
  • Personal project development.

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គនេះសិស្សនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រ international IT Academy STEP certificate

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

រយៈពេល2 ខែ

តំលៃសិក្សា៖ 90$/course

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form