12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

សិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Video Editing!

សិក្សាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកាត់តវីដេអូ!

  • តើអ្នកកំពុងតែចាប់ផ្តើមដំណើរការ​Youtubeផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ចង់រៀនបង្កើតវីដេអូដែលទាក់ទាញដូចអ្នកឯកទេស?
  • ឬមួយក៏អ្នកចង់រៀនជំនាញថ្មីដើម្បីរកប្រាក់ចំណូល?

នេះគឺជាវគ្គខ្លីដែលបង្រៀនអ្នកពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកាត់តវីដេអូជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro ដ៏មានប្រជាប្រិយភាព។
បន្ទាប់ពីរៀនចប់សិស្សនឹងបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិពី IT Academy STEP។

 

កម្មវិធីសិក្សាជាភាសាខ្មែរ

កម្មវិធីសិក្សា

  • សេចក្តីផ្តើមនៃ​វគ្គសិក្សាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូ
  • Adobe Premiere: របៀបបង្កើតគម្រោង មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកាត់ត និង​ រឿងនិទាន។
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការតម្លើងនិងការផ្លាស់ប្តូរ
  • កាត់តតន្រ្តី និង​បទភ្លេង
  • តម្លើងអក្សរ និងអត្តបទក្នុងវីដេអូ
  • ការរចនាបន្ថែមលើវីដេអូ

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

រយៈពេល2 ខែ

តំលៃសិក្សា៖ 99$/course

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form