12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Photoshop short course

Adobe Photoshop – គឺជាកម្មវិធី edit ក្រាហ្វិកដែលពេញនិយមបំផុត។ សូមអរគុណដល់វគ្គនេះអ្នកនឹងអាចបង្កើតរូបភាពស្រស់ស្អាតនិងធ្វើការជាមួយនឹងរូបថតឌីជីថល, បង្កើតបដាគេហទំព័រនិង collages ។

កម្មវិធីសិក្សា

 • សេចក្តីផ្តើម។ គំនិតជាមូលដ្ឋាននៃ interface។
 • ដំណើរការ។ ដោយប្រើរ tool Brush។
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកែច្នៃរូបភាព
 • ជ្រើសរើស។ការជ្រើសរើស Tools។
 • Quick Mask និង alpha channels
 • ធ្វើការជាមួយ layers
 • ធ្វើការជាមួយ effects នៃ layer (គំនិតនៃការរចនា Layer)។
 • ដាកអត្ថបទនៅលើ layers។
 • ធ្វើការកែប្រែទៅលើរូបភាព។
 • Retouch ទៅលើររូបភាព

ពេលបញ្ចាប់វគ្គនេះអ្នកនិងអាច៖

 • ចេះប្រើរប្រាស់ tools នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop។
 • បង្កើតនិងរៀបចំជាមួយរូបភាព, ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ការជ្រើសរើសនៃតំបន់ស្មុគស្មាញ retouch រូបថត។
 • ធ្វើការជាមួយរូបភាពដែលមាន layeredច្រើន, បង្កើត collages ។

បង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

រយៈពេល៨ សប្តាហ៍

កាលវិភាគថ្ងៃ សៅរ៍​ ចាប់ពីម៉ោង ១ៈ​០០​​ ដល់ម៉ោង ៣ៈ​៥០ នាទីរសៀល

តំលៃសិក្សា៖ ៩៩ ដុល្លារ ក្នុងមួយវគ្គ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form