12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Other services

ការជួលបន្ទប់ប្រជុំ និងបន្ទប់រៀន

IT Academy STEP មានការផ្តល់ជូននូវការជួលបន្ទប់រៀន បន្ទប់ប្រជុំរយះពេលខ្លីសំរាប់ការធ្វើបទបង្ហាញ ការរៀបចំការប្រជុំ ការបណ្តុះបណ្តាលឬកម្មវិធី ផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ជាន់ទី2, អាគារផេនសល ស៊ុបភើសេនធ័រ, 12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206

ការពិណ៏នា

 • ទំហំបន្ទប់៖ ៦០ម៉ែតការ៉េ
 • មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • សមត្ថភាពនៃបន្ទប់៖ អាចដាក់មនុស្សបានច្រើនបំផុត​៤០នាក់
 • មានតុធ្វើការសំរាប់មនុស្ស​២៤នាក់
 • មាន Projector
 • មាន Wi-Fi
 • មានក្តារខៀនស

តម្លៃ៖
ជួលគិតជាថ្ងៃ៖ ៦០ដុល្លារ
ជួលគិតជាម៉ោង៖ ២០ដុល្លារ

ការជួលបន្ទប់រៀន៖

 • ១២កន្លែងជាមួយនិងកុំព្យូទ័រ
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • សមត្ថភាពនៃបន្ទប់៖ អាចដាក់មនុស្សបានច្រើនបំផុត​៤០នាក់
 • មាន Wi-Fi
 • មានក្តារខៀនស
 • មាន Projector

តំលៃ៖
ជួលគិតជាថ្ងៃ៖ ៥០ដុល្លារ
ជួលគិតជាម៉ោង៖ ១៥ដុល្លារ

សាលារបស់យើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលមានឳកាសសហការជាមួយលោកអ្នក!

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form