12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

“The Hour of Code” ចលនា​អន្តរជាតិ ឱកាស​សម្រាប់​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ

ព្រឹត្តិការណ៍​ចលនា​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ​ជា​សាកល​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “The Hour of Code” ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​ធំ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​​​​​ជា​អន្តរជាតិ​ដែល​មាន​សិស្ស​និស្សិត​ច្រើន​ជាង ១០០ លាន​នាក់​មក​ពី ១៨០ ​ប្រទេស​ចូលរួម។ សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​​កម្មវិធី​នេះ​នឹង​រៀបចំនៅ​ក្នុង​រាជធានី​​​​​​ភ្នំពេញ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៧ ដល់ ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ។

Read more
8 des.. 2015

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form