សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

វគ្គសិក្សានីមួយៗត្រូវធ្វើឡើងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងតាមរយៈវីដេអូឡាយជាមួយគ្រូផ្ទាល់។ តម្រូវការបច្ចេកទេសដើម្បីចូលរួមវគ្គសិក្សានេះមានដូចខាងក្រោម​៖ កុំព្យូទ័រជាមួយនឹងកាមេរ៉ាហើយអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ microphone​​ បាន។ ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេតមានស្ថេរភាព។

ទម្រង់នៃការសិក្សា

ទម្រង់នៃការសិក្សា

Introduction to Python កំរិត១

ត្រឹមតែ​ ៩០​ ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គតែប៉ុណ្ណោះ។

អំពីវគ្គសិក្សា៖

 

 • វគ្គនេះនឹងចាប់ផ្តើមក្នុងនៅខែ៤ ថ្ងៃទី ២៦
 • សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ អាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង ៩ ដល់ម៉ោង ១១:៥០ នាទីព្រឹក
 • រយៈពេលវគ្គសិក្សា៖​ ៩​ សប្តាហ៍

 

វគ្គសិក្សានីមួយៗត្រូវធ្វើឡើងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងតាមរយៈវីដេអូឡាយជាមួយគ្រូផ្ទាល់។ អ្នកនឹងទទួលកិច្ចការសាលាអនុវត្តជាក់ស្តែងនិងកិច្ចការផ្ទះក៏ដូចជាការពិនិត្យជាបុគ្គលពីគ្រូ។ អ្នកនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្រូនៅពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់រយៈពេល​១ម៉ោង២០នាទី។អ្នកអាចធ្វើលើកិច្ចការសាលាជាក់ស្តែងរបស់អ្នកនៅពេលដែរអ្នកទំនេរ។

 

និស្សិតនឹងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពី IT Academy STEP Cambodia​​​ នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។

 

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

 

ចុច​ទីនេះ

ភាសារខ្មែរ

៩ សប្តាហ៍

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

១ ដង​ក្នុង​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍

Web Development កំរិត១

ត្រឹមតែ​ ៩០​ ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គតែប៉ុណ្ណោះ។

អំពីវគ្គសិក្សា៖

 

 • វគ្គនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែ៤ ថ្ងៃទី ២០
 • សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ អង្គារ និងថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង ៦​ ដល់ម៉ោង​ ៧:២០ នាទីល្ងាច
 • រយៈពេលវគ្គសិក្សា៖​ ៦​ សប្តាហ៍

 

វគ្គសិក្សានីមួយៗត្រូវធ្វើឡើងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងតាមរយៈវីដេអូឡាយជាមួយគ្រូផ្ទាល់។ អ្នកនឹងទទួលកិច្ចការសាលាអនុវត្តជាក់ស្តែងនិងកិច្ចការផ្ទះក៏ដូចជាការពិនិត្យជាបុគ្គលពីគ្រូ។ អ្នកនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្រូនៅពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់រយៈពេល​១ម៉ោង២០នាទី។អ្នកអាចធ្វើលើកិច្ចការសាលាជាក់ស្តែងរបស់អ្នកនៅពេលដែរអ្នកទំនេរ។

 

និស្សិតនឹងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពី IT Academy STEP Cambodia​​​ នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។

 

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

 

ចុច​ទីនេះ

ភាសារខ្មែរ

៦ សប្តាហ៍

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

បីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍

Adobe Photoshop កំរិត១

ត្រឹមតែ​ ៩០​ ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គតែប៉ុណ្ណោះ។

អំពីវគ្គសិក្សា៖

 

 • វគ្គនេះនឹងចាប់ផ្តើមក្នុងខែ៤​ ថ្ងៃទី ២៦
 • សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង ១ ដល់ម៉ោង ៣:​៥០ នាទីរសៀល
 • រយៈពេលវគ្គសិក្សា៖​ ៩​ សប្តាហ៍

 

វគ្គសិក្សានីមួយៗត្រូវធ្វើឡើងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងតាមរយៈវីដេអូឡាយជាមួយគ្រូផ្ទាល់។ អ្នកនឹងទទួលកិច្ចការសាលាអនុវត្តជាក់ស្តែងនិងកិច្ចការផ្ទះក៏ដូចជាការពិនិត្យជាបុគ្គលពីគ្រូ។ អ្នកនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្រូនៅពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់រយៈពេល​១ម៉ោង២០នាទី។អ្នកអាចធ្វើលើកិច្ចការសាលាជាក់ស្តែងរបស់អ្នកនៅពេលដែរអ្នកទំនេរ។

 

និស្សិតនឹងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពី IT Academy STEP Cambodia​​​ នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។

 

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

 

ចុច​ទីនេះ

ភាសាអង់គ្លេស

៩​ សប្តាហ៍

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

១ ដង​ក្នុង​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍

Adobe Illustrator កំរិត១

ត្រឹមតែ​ ៩០ ​ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គតែប៉ុណ្ណោះ។

អំពីវគ្គសិក្សា៖

 

 • វគ្គនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែ៤ ថ្ងៃទី ២៥
 • សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង ១ ដល់ម៉ោង ៣:​៥០ នាទីរសៀល
 • រយៈពេលវគ្គសិក្សា៖​ ៩​ សប្តាហ៍

 

វគ្គសិក្សានីមួយៗត្រូវធ្វើឡើងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងតាមរយៈវីដេអូឡាយជាមួយគ្រូផ្ទាល់។ អ្នកនឹងទទួលកិច្ចការសាលាអនុវត្តជាក់ស្តែងនឹងកិច្ចការផ្ទះក៏ដូចជាការពិនិត្យជាបុគ្គលពីគ្រូ។ អ្នកនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្រូនៅពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់រយៈពេល​១ម៉ោង២០នាទី។អ្នកអាចធ្វើលើកិច្ចការសាលាជាក់ស្តែងរបស់អ្នកនៅពេលដែរអ្នកទំនេរ។

 

និស្សិតនឹងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពី IT Academy STEP Cambodia​​​ នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។

 

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

 

ចុច​ទីនេះ

ភាសាអង់គ្លេស

៩​ សប្តាហ៍

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

១ ដង​ក្នុង​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍

UI design and Adobe XD កំរិត១

ត្រឹមតែ​ ៩០​ ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គតែប៉ុណ្ណោះ។

អំពីវគ្គសិក្សា៖

 

 • វគ្គនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែ៤ ថ្ងៃទី ២៨
 • សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ និងថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៦ ដល់ម៉ោង ៧:២០ នាទីល្ងាច
 • រយៈពេលវគ្គសិក្សា៖​ ៩​ សប្តាហ៍

 

វគ្គសិក្សានីមួយៗត្រូវធ្វើឡើងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងតាមរយៈវីដេអូឡាយជាមួយគ្រូផ្ទាល់។ អ្នកនឹងទទួលកិច្ចការសាលាអនុវត្តជាក់ស្តែងនិងកិច្ចការផ្ទះក៏ដូចជាការពិនិត្យជាបុគ្គលពីគ្រូ។ អ្នកនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្រូនៅពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់រយៈពេល​១ម៉ោង២០នាទី។អ្នកអាចធ្វើលើកិច្ចការសាលាជាក់ស្តែងរបស់អ្នកនៅពេលដែរអ្នកទំនេរ។

 

និស្សិតនឹងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពី IT Academy STEP Cambodia​​​ នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។

 

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

 

ចុច​ទីនេះ

ភាសាអង់គ្លេស

៩​ សប្តាហ៍

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

១ ដងក្នុង​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍

Adobe Animate កំរិត១

ត្រឹមតែ​ ៩០​ ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គតែប៉ុណ្ណោះ។

អំពីវគ្គសិក្សា៖

 

 • វគ្គនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែ៤ ថ្ងៃទី ២៥
 • សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង ១ ដល់ម៉ោង ៣:៥០ នាទីរសៀល
 • រយៈពេលវគ្គសិក្សា៖​ ៩​ សប្តាហ៍

 

វគ្គសិក្សានីមួយៗត្រូវធ្វើឡើងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងតាមរយៈវីដេអូឡាយជាមួយគ្រូផ្ទាល់។ អ្នកនឹងទទួលកិច្ចការសាលាអនុវត្តជាក់ស្តែងនិងកិច្ចការផ្ទះក៏ដូចជាការពិនិត្យជាបុគ្គលពីគ្រូ។ អ្នកនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្រូនៅពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់រយៈពេល​១ម៉ោង២០នាទី។អ្នកអាចធ្វើលើកិច្ចការសាលាជាក់ស្តែងរបស់អ្នកនៅពេលដែរអ្នកទំនេរ។

 

និស្សិតនឹងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពី IT Academy STEP Cambodia​​​ នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។

 

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

 

ចុច​ទីនេះ

ភាសាអង់គ្លេស

៩​ សប្តាហ៍

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

១ ដង​ក្នុង​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍

Introduction to Cyber Security

ត្រឹមតែ​ ៩០ ​ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គតែប៉ុណ្ណោះ។

អំពីវគ្គសិក្សា៖

 

 • វគ្គនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែ៤ ថ្ងៃទី ២២
 • សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ចាប់ពីម៉ោង ៦ ដល់ម៉ោង ៧:២០ នាទីល្ងាច
 • រយៈពេលវគ្គសិក្សា៖​ ៩​ សប្តាហ៍

 

វគ្គសិក្សានីមួយៗត្រូវធ្វើឡើងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងតាមរយៈវីដេអូឡាយជាមួយគ្រូផ្ទាល់។ អ្នកនឹងទទួលកិច្ចការសាលាអនុវត្តជាក់ស្តែងនិងកិច្ចការផ្ទះក៏ដូចជាការពិនិត្យជាបុគ្គលពីគ្រូ។ អ្នកនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្រូនៅពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់រយៈពេល​១ម៉ោង២០នាទី។អ្នកអាចធ្វើលើកិច្ចការសាលាជាក់ស្តែងរបស់អ្នកនៅពេលដែរអ្នកទំនេរ។

 

និស្សិតនឹងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពី IT Academy STEP Cambodia​​​ នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។

 

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

 

ចុច​ទីនេះ

ភាសាអង់គ្លេស

៩​ សប្តាហ៍

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

ពីរ​ដង​ក្នុង​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Telegram
អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់