សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

camps-new-banner__title1
camps-new-banner__title2

camps-new-banner__subtitle-text
camps-new-btn

camps-new-offer__header

camps-new-offer__text

offer
camps-new-offer__type-header1
camps-new-offer__type-text1
offer
camps-new-offer__type-header2
camps-new-offer__type-text2
offer
camps-new-offer__type-header3
camps-new-offer__type-text3

camps-new-progs__header

camps-new-call_title

camps-new-call_text1
camps-new-call_text2

camps-new-call_text-mob

boy bg

camps-new-chose-us__title

camps-new-chose-us__title
0
camps-new-students_joined1
camps-new-students_joined2
0
camps-new-countries_visited
0
camps-new-ITcompanies_visited
0
camps-new-programs_number1
camps-new-programs_number2
camps-new-programs_number3

camps-new-students-companies__header

visit companies
visit companies
visit companies
visit companies
visit companies
visit companies
visit companies
visit companies
visit companies
visit companies
visit companies

camps-new-every-shift__header

camps-new-every-shift__item_header1
camps-new-every-shift__item_text1_1 camps-new-every-shift__item_text1_2 camps-new-every-shift__item_text1_3
camps-new-every-shift__item_header2
camps-new-every-shift__item_text2_1 camps-new-every-shift__item_text2_2 camps-new-every-shift__item_text2_3
camps-new-every-shift__item_header3
camps-new-every-shift__item_text3_1 camps-new-every-shift__item_text3_2 camps-new-every-shift__item_text3_3
camps-new-every-shift__item_header4
camps-new-every-shift__item_text4_1
camps-new-every-shift__item_text4_2
camps-new-every-shift__item_header5
camps-new-every-shift__item_text5
camps-new-every-shift__item_header6
camps-new-every-shift__item_text6_1
camps-new-every-shift__item_text6_2
camps-new-btn

cg-security__header

cg-security__description
cg-security__row-title1
 • cg-security__text1
 • cg-security__text2
 • cg-security__text3
 • cg-security__text4
 • cg-security__text5
 • cg-security__text6
 • cg-security__text7
 • cg-security__text8
 • cg-security__text9
 • cg-security__text10
cg-security__row-title2
 • cg-security__text11
 • cg-security__text12
 • cg-security__text13
 • cg-security__text14
 • cg-security__text15
 • cg-security__text16
 • cg-security__text17
 • cg-security__text18
 • cg-security__text19
 • cg-security__text20
 • cg-security__text21

camps-new-everyday__header

entertainment
camps-new-everyday__block-header1
 • camps-new-everyday__block-text1_1
 • camps-new-everyday__block-text1_2
 • camps-new-everyday__block-text1_3
entertainment
camps-new-everyday__block-header2
 • camps-new-everyday__block-text2_1
 • camps-new-everyday__block-text2_2
 • camps-new-everyday__block-text2_3
entertainment
camps-new-everyday__block-header3
 • camps-new-everyday__block-text3_1
 • camps-new-everyday__block-text3_2
 • camps-new-everyday__block-text3_3
entertainment
camps-new-everyday__block-header4
 • camps-new-everyday__block-text4_1
 • camps-new-everyday__block-text4_2
 • camps-new-everyday__block-text4_3

camps-new-why-we__header

camps-new-why-we__item_header1
camps-new-why-we__item_text1
camps-new-why-we__item_header2
camps-new-why-we__item_text2
camps-new-why-we__item_header3
camps-new-why-we__item_text3
camps-new-why-we__item_header4
camps-new-why-we__item_text4
camps-new-why-we__item_header5
camps-new-why-we__item_text5
camps-new-why-we__item_header6
camps-new-why-we__item_text6
camps-new-btn