សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

During the ICT Bootcamps PowerUp you will have the possibility to try a profession of your choice, create real projects, participate in hackathons and meet with experts.

ទម្រង់នៃការសិក្សា

ទម្រង់នៃការសិក្សា

Programmer

As part of the profession's test drive, you will learn:

 

 • ICT technology. Professions in the field of ICT and opportunities
 • Major trends in IT
 • Development of desktop applications
 • Profession - tester, who is Q&A tester, types of testing. Terminology, tools. Practice testing a website
 • Web programming. Front-end. Technologies and utilities
 • Development of mobile applications for Android

Khmer, English

1 month

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

Once a week

Design and Animation

As part of the profession's test drive, you will learn:

 

 • What are the requirements and job opportunities for designers?

 • Advertising design and branding

 • Creating illustrations and Game Design

 • How to create a beautiful website?

 • Prototyping mobile apps

 • Animation

 • Design thinking

Khmer, English

1 month

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

Once a week

Internet of Things and Phyton developer

As part of the test drive of the profession, you will learn:

 

 • Professions in the field of ICT. Job opportunities

 • Learn what is IoT and Big Data

 • Get familiar with Python programming language

 • Create projects on Arduino and Raspberry

 • Why Python developers are now most well paid programmers?

Khmer, English

1 month

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

Once a week

Youtube blogging and video editing

As part of the test drive of the profession, you will learn:

 

 • The world of blogging. How to become a successful blogger?

 • How scripts are created

 • Art of filming

 • Voice over and sound processing

 • How to become a successful blogger on Youtube?

 • Video Editing

Khmer, English

1 month

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

Once a week

Game Development

As part of the test drive of the profession, you will learn:

 

 • Trends in the game world. What is a Game Developer?

 • Unity and other engines to create 2D and 3D games

 • Optimization of 2D and 3D games

 • Stages of game design, visualization, animation, physics and other aspects of the game

 • Basics of developing games for mobile devices

 • Basics of creating games for virtual reality

Khmer, English

1 month

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

Once a week

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Telegram
អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់