សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

លក្ខណៈអាជីព


ការលាយចូលគ្នានៃចំណេះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថភាពធានាដល់ការងាររបស់អ្នក។ សញ្ញាបត្រអន្តរជាតិ វិញ្ញាបនបត្រពីMicrosoft Cisco Autodesk និងប្រវត្តិការងារអាជីព នឹងអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងទទួលបានការងារយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកធំៗ និងអាជីវកម្មអន្តរជាតិ។

វគ្គសិក្សាពិសេស

វគ្គសិក្សាខ្លីៗជាលក្ខណៈអាជីព

កម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកដែលដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលពួកគេចង់បាន ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះ។ ត្រឹមតែ រយៈពេលមួយឆ្នាំសិស្សានុសិស្សទទួលបានបទពិសោធន៍អនុវត្តជាក់ស្តែងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងប្រវត្តិទ្រឹស្តីដ៏រឹងមាំមួយ។

សាជីវកម្ម

ការបណ្តុះបណ្តាលសាជីវកម្ម

ជាបុគ្គល

ការបណ្តុះបណ្តាលជាបុគ្គល

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Virtual Academy
IT Academy STEP​ ឥលូវនេះមានការផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាតាម​​អនឡាញ​នៅក្នុង​ STEP Virtual Academy ។

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់