12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

JUNIOR COMPUTER ACADEMY STEP!
Learn the computer world!

ហេតុផលទាំង៧ដែលកូនរបស់អស់លោកអ្នកត្រូវរៀនវគ្គ
JUNIOR COMPUTER ACADEMY STEP:

កូនរបស់អស់លោកអ្នក នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលឯករាជ្យ និងមនុសពេញវ័យ ពួកគេនិងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការងារមានប្រយោជន៍ជាច្រើន។
វគ្គ Junior Academy និងជួយឲ្យពួកគេមានការសំរេចចិត្ដសំរាប់វិជ្ជាជីវៈនាពេលអានាគតរបស់គេ។
កាលវិភាគមានការបត់បែនដែលអាចធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសយកពេលវេលាសម្រាប់ថ្នាក់-ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃធម្មតា និងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍។
សាស្រ្ដាចារ្យរបស់យើង នឹងធ្វើបទបង្ហាញជាមួយការអនុវត្ដន៍ផ្ទាល់ជាមួយសម្ភារៈ និងមូលដ្ឋាននៃការបង្កើត Game។
ក្មេងៗស្រលាញ់កុំព្យូទ័រណាស់ ហើយវាជាទាក់ទាញយ៉ាងល្អដើម្បីអោយពួកគេចង់រៀននៅទីនេះ។
យើងមានឧបករណ៍ទំនើប និងសិក្សាជាក្រុមតូចៗ។
ចំណេះដឹងថ្មីៗ និងមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ការប្រព្រឹត្តិរបស់សិស្សានុសិស្សនៅសាលា។
Junior IT Academy is computer education for the pupils of 4-8 grade.
អាយុ
កាលវិភាគ
៩ ដល់ ១៣
ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង ៩ am ដល់ ម៉ោង ១២ៈ៣០ pm
១៣ ដល់ ១៥
ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង ១ pm
ដល់ ម៉ោង ៣ៈ ៣០ pm

តំលៃក្នុង ១ ខែ៖ ៤០ដុល្លារ

ការផ្តល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃ៖
ការចុៈឈ្មោៈចូលរៀន
សំភារៈប្រីប្រាស់ក្នុងថ្នាក់រៀន
ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រក្នុងថ្នាក់ រ៉ូបូត សំភារៈផ្សេងៗទៀត រួមទាំងសញ្ញាប័ត្រ

ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ

JUNIOR STEP
COMPUTER ACADEMY is:

ក្នុងវគ្គ Junior IT Academy ក្មេងៗនិងរៀនអំពីកុំព្យូទ័រ របៀបសរសេរកម្មវិធី បង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធើណែត graphics game ការធ្វើបទបង្ហាញ ធ្វើការជាមួយប្រពន្ធ័ស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចដោយប្រើទូរសព្ទ៏ និងវីឌីអូ។
រៀនវគ្គ Junior IT Academy សិស្សមានលទ្ធភាពទទួលបានមូលដ្ឋានគ្រិះល្អ និងរកការងារក្នុងវិស័ឧស្សាហ៍កម្មពត៌មានវិទ្យាទៀតផង។

តើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវរៀបចំដោយរបៀបណា?

  • ក្មេងៗត្រូវបានរៀបចំជាក្រុមតូចៗនៅក្នុងបន្ទប់រៀនដែលបំពាក់ដោយកុំព្យូទ័រទំនើបៗ។
  • ក្មេងៗទាំអស់មានកន្លែងផ្ទាល់ខ្លូននិងកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លូន។
  • ក្នុងថ្នាក់មានការអនុវត្ដន៍ជាក់ស្ដែង៖ ក្មេងៗធ្វើការជាមួយកុំព្យូទ័រ ធ្វើការថតរូបជាមួយអ្នកជំនាញរូបភាពនៅក្នុង studio ធ្វើការបង្កើត Game ផ្ទាល់ខ្លួនwebsite និងគូសរូបនៅក្នុងបន្ទាប់គំនូរ។
  • បន្ទាប់ពីរៀនក្នុងថ្នាក់ក្មេងៗនិងទទួលបានកិច្ចការផ្ទះ(ប្រសិនបើក្មេងៗមិនមានកុំព្យូទ័រនៅផ្ទះពួកគេអាចធ្វើនៅAcademy បាន)
  • អាណាព្យាបាល ទទួលបានរបាយការណ៍យ៉ាងទៀងទាត់លើដំណើការសិក្សាររបស់កូនៗ។
  • បន្ទាប់ពីបញ្ចាប់វគ្គនេះកូនរបស់អស់លោកអ្នក នឹងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពី Junior Computer Academy។

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form