12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Individual courses

IT Academy STEP មានបង្រៀននូវវគ្គកុំព្យូទ័រជាលក្ខណៈឯកជនដើម្បីបង្កើននូវជំនាញដ៏ពិសេសអំពីកំព្យូទ័រ។

វគ្គកុំព្យូទ័រទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តឡើងក្នុងទំរង់សិក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គល គឺមានន័យថាសិស្សម្នាក់សិក្សាជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនម្នាក់។

ដែលថ្នាក់ដំបូងសិស្សនឹងជួបជាមួយគ្រូបង្រៀន​ព្រមទាំងសាកសួរអំពីសំណួរដែលចាប់អារម្មណ៏ ព្រមទាំងពិភាក្សា

អំពីបំណងប្រាថ្នានិង​ពេលវេលាដែលសិស្សអាចសិក្សា​បាន​។​ មធ្យមភាគរយៈពេលនៃវគ្គគឺ 2-3 ខែបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គនេះ សិស្សទទួលបាន

វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ពីការសិក្សាពី IT Academy STEP។ ក្នុងករណីប្រសិនបើអ្នកសិក្សានូវ វគ្គដែលអនុញ្ញាតអ្នកនឹងទទួល បាននូវវិញ្ញាបនបត្រ អាជីពស្តង់ដាអន្តរជាតិ។

 

ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកំព្យូទ័រ

វគ្គនេះរៀបចំឡើងសំរាប់សិស្សដែលចង់សិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហើយពុំមានបទពិសោធន៏ពីមុនមក។អ្នកនឹងសិក្សាពីរបៀបធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការ Windows ដោយប្រើកម្មវិធី Microsoft Office ដូចជា Word, Excel និង Powerpoint

ព្រមទាំងការធ្វើការនៅលើ Internet និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៃកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។

សិស្សនឹងអាចទទួលបានផងដែរនូវវិញ្ញាបនបត្រពី IT Academy STEP

ទៅលើវគ្គដែលបានបញ្ចប់។

 

កម្មវិធីសិក្សា៖

 • Introduction to Windows
 • Working with the keyboard. Navigating the file system
 • Manipulating with files and folders
 • Work with the main menu of Windows OS. Work with utilities.
 • Work in the local computer network
 • Basic skills in the text editor MS Word. Adjust the page settings. Set and edit text
 • Manipulation with text fragments. Using basic formatting tools.
 • Professional documents formatting
 • Working with tables and graphic elements
 • Printing a document. Special features of MS Word.
 • Introduction to PowerPoint
 • Basic working skills with MS Excel
 • Working with Formulas and Functions
 • Registration of spreadsheets. Manipulation with cells
 • Work with the Internet. Browsers and main settings and functions
 • E-mail set up.

 

HTML 5.0 (XHTML)/CSS​3 ( វគ្គមូលដ្ធាន)

HTML ភាសានៃ Hypertext Markup ដែលភារកិច្ចសំខាន់គឺដើម្បីបង្កើតជារចនាសម្ព័នដ៏សមស្របមួយនៃទំព័របណ្តាញមួយ។ វគ្គ HTML 5.0 / CSS 3 ណែនាំសិស្សនិស្សិតទៅកំណែចុងក្រោយបំផុតនៃ ភាសាHypertext Markup និង (CSS) សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍បណ្ដាញ។ រៀន HTML និង CSS គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនបច្ចេកវិទ្យាបណ្តាញ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រមួយពីប្លង់ក្រាហ្វិកទៅជា ទំព័រHTML​​​​ ដែលបានបញ្ចប់ព្រមទាំងរបៀបក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រនៅលើអ៊ីនធឺណិត ធ្វើការជាមួយម៉ាស៊ីនស្វែងរកនិងការវិភាគបណ្តាញ។

 

កម្មវិធីសិក្សា៖

 • Introduction to web technologies
 • Hypertext markup language HTML (xHTML)
 • Text formatting
 • Lists
 • Hyperlinks. Principles of website navigation
 • Graphics in web design
 • Tables
 • Frames
 • Cascading Style Sheets (CSS)
 • Texting
 • Block model
 • Element Background
 • Registration of lists
 • Designing sites
 • Publication of the site

 

Photoshop
Adobe Photoshop – គឺជាកម្មវិធី កែសម្រួល ក្រាហ្វិកដែលពេញនិយមបំផុត។ វគ្គនេះអ្នកនឹងអាចបង្កើតរូបភាពស្រស់ស្អាតនិងធ្វើការជាមួយនឹងរូបថតឌីជីថល បង្កើតបដាគេហទំព័រនិង collages ។

កម្មវិធីសិក្សា៖

 • Introduction​. Basic concepts, interface
 • Undo process. Using the tool Brush (Brush)
 • Fundamentals of image processing
 • Selection. Selection Tools
 • Quick Mask and alpha channels
 • Working with layers
 • Working with the effects of the layer (the concept of Layer Style)
 • Text layers
 • Correcting Images
 • Retouch images

 

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator គឺជាកម្មវិធីកែសម្រួលក្រាហ្វិកមួយដែលមានភាពពេញនិយម ហើយដែលទទួលបាននូវការប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកដោយអ្នករចនានិងសិល្បករ។  វគ្គនេះដែលអ្នកនឹងអាចបង្កើតរូបភាព និមិត្តសញ្ញា ក្រាហ្វិកសម្រាប់ការបោះពុម្ពនិងវេបសាយ។

កម្មវិធីសិក្សា៖

 • Introduction. Interface, work with objects
 • Bezier curves, contours, tracing
 • Fundamentals of image processing
 • Creating compositions: fills, outline, layers
 • Working with texts

 

Adobe Premiere Pro

នេះគឺជាវគ្គខ្លីដែលនឹងបង្រៀនអ្នកអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការថតនិងកែសម្រួល video

អ្នកនឹងទទួលបាននូវជំនាញដែលមានសារៈប្រយោជន៏និងអាចប្រើប្រាស់វានៅក្នុងជំនាញយ៉ាងពិតប្រាកដ។

 • Adobe Premiere Pro interface
 • How to create a project, basics of editing and story telling.

Adobe Premier:

 • keyframes and transitions
 • basics of montage
 • Editing and music to create different mood and styles
 • Text on Video
 • Animating and creating motion graphics
 • How to create a composition, being familiar with tools and key frames.

simple effects

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

រយៈពេល

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form