12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Internet Marketing

ចំណែកនៃការលក់តាមរយៈប្រព័ន្ធ online មានការកើនឡើងជាមធ្យមភាគ 25% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ការអភិវឌ្ឍន៏នៃបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធ Internet ដែលអំណាយផលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ digital marketing សំរាប់ការធ្វើអាជីវកម្មណាមួយ។

ទីផ្សារ Internet អ្នកគួរតែមានចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្ម និងការរចនា websites ស្រាវជ្រាវនិងបង្កើន ប្រសិទ្ធិភាពនៃម៉ាស៊ីន ប្រព័ន្ធទីផ្សារទំនាក់ទំនងសង្គម វិភាគបណ្តាញ អាចធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធចម្បងនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម រួមផ្សំនិងការមានជំនាញដទៃទៀត។ ចាប់តាំងពីថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យពួកគេពុំទាន់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលទៅលើជំនាញ digital marketing នៅឡើយទេ ដូច្នេះកង្វះខាតរបស់ពួកគេកំពុងកើតមានឡើងជាររៀងរាល់ថ្ងៃ។

វគ្គ Digital marketing គឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើកត្តាការអនុវត្តន៏ និងកម្មវិធីទទួលបានចំណេះដឹង។

សេចក្តីណែនាំ៖

Digital-marketing វាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីផ្សារ។

ភាពខុសប្លែកគ្នាជាមួយនឹងគំរូនៃការធ្វើអាជីវកម្មទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធ Online។គោលបំណងរបស់ពួកគេនិង channels ក្នុងការទំនាក់ទំនង KPIនៅក្នុងពិភពលោក digital។

Course curriculum

Introduction
SEO
SMM
Analytics
UX
Project Management

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

រយៈពេលថ្នាក់សិក្សាបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស កាលវិភាគសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ៏ និង ពុធ ចាប់ពីម៉ោង 6 ល្ងាច ដល់ម៉ោង 8 យប់

តំលៃសិក្សា៖ តម្លៃសិក្សា 150$

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form