12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Windows
Windows Server
Programming, Database
Is a distinguished professional in the market.

អានបន្ថែម

Photoshop
Design
Maya
3dsMax

អានបន្ថែមការពិតអំពីសាលា IT
Academy STEP

ស្ថាប័នអប់រំឯកជនដែលធំជាងគេបំផុត (ដែលមានសាខាចំនួន ៣៣នៅក្នុងប្រទេសចំនួន១៣)។ បង្កើតឡើងនៅក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩៩។

IT Academy STEP ត្រូវបានទទួលឈ្មោះល្បីនៅក្នុង ចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់អឺុរ៉ុបនិងត្រូវបាន ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតក្នុងស្ថាប័នជំនាញវិជ្ជាជីវៈ Autodesk Maya។

និសិ្សតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅ IT Academy STEP គឺ ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញ IT ដ៏ល្អបំផុត។

យើងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវបានវាយតម្លៃដោយ អ្នកជំនាញនៅទូទាំងពិភពលោកនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ សម្ភារះបណ្តុះបណ្ដាល។

មានគ្រូជាង 600 នាក់ដែលប្រកប់ដោយពិសោធន៍ផ្នែក IT ។

យើងផ្ដល់នូវចំនេះដឹងដែលជាតំរូវការរបស់ទីផ្សារIT។

និសិ្សតរបស់ Academy តែងតែទទួលបានពាន់រង្វន់និងជើងឯកផ្នែកIT។

Academy គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលមួយដែលបានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុន Microsoft, Cisco និង Autodesk ។

មាននិស្សិតជាង ១៨, ០០០ នាក់ និងនិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សា៨០ ០០០នាក់ដែលពួកគេកំពុងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន IT ធំៗ។

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា គឺពួកគេបានបម្រើការនៅប្រទេសចំនួន ៣៦ នៅជុំវិញពិភពលោក។ ពួកគេជាច្រើនបានក្លាយទៅជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានជោគជ័យនិងអ្នកខ្លះទៀតកំពុងចាប់ផ្ដើម។

ក្រុមហ៊ុនដែលសិស្ស STEP នឹងត្រូវធ្វើ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form