12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

ចូលរួមសិក្ខាសាលា IT Academy STEP ដោយសេរី

Free
admission
12 Samdach Pan Ave (214), Phnom Penh 12206

Until the event:

day
hours
minutes
seconds

បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសម័យឌីជីថលហើយផ្នែកវិជ្ជាជីវៈទាក់ទងទៅនិងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាមានតម្រូវការកើនឡើងហើយនេះមិនមែនមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែនៅជុំវិញសកលលោកទាំងមូល។

IT Academy STEP Cambodia ចាប់ផ្តើមធ្វើសិក្ខាសាលាចូលរួមដោយសេរីក្នុងគោលបំណង ធ្វើការបើកបង្ហាញដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទៅកាន់ជំនាញដែលមានតម្រូវការបំផុតព្រមទាំងត្រៀមខ្លួន

រួចជាស្រាចដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនាថ្ងៃអនាគតនៅកាន់សម័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៏ក្នុងវិស័យបច្ចកវិទ្យាឬក៏មានមានចម្ងល់និងចង់ដឹងអំពីការរើកចម្រើនចុងក្រោយបំផុតជាមួយនាយគ្មិនសូមចូលរួមព្រឹត្តការណ៏នេះ! ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រាចទៅកាន់សម័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

ទាំងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៏ចូលរួមដោយសេរីដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីតាំង IT Academy STEP

សិក្ខាសាលាត្រូវបានរៀបចំឡើងសំរាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលចាប់អារម្មណ៏ទៅលើប្រធានបទនិងពុំទាមទារអោយមានបទពិសោធន៏ពីមុនមកនោះទេ។

  • 16.11.2018 at 6 pm: Artificial Intelligence: is dangerous or is it helpful for the human race?
  • 01.12.2018. at 2 pm: UI/UX design: a master class of creating an attractive and easy to use interface for a mobile app.
  • 15.12.2018. at 2 pm: Information Security: basic principles and skills everyone should have to protect their data, websites and wi-fi networks.
  • 12.01.2018. at 2 pm: SEO and SMM marketing: what does it mean and how to apply it for a successful business.
  • 26.01.2018 at 2 pm: Cloud computing: 5 things everyone should know about for better business and personal use.

Register

Name*
Surname*
Phone*
E-mail*

Free
admission
12 Samdach Pan Ave (214), Phnom Penh 12206

Until the event:

day
hours
minutes
seconds

News

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form