12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Advertising Photography & Design

វគ្គសិក្សានេះគឺរៀបចំឡើងសំរាប់គ្រប់គ្នាដែលមានបំណងក្នងការបង្កើនជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងការថតរូបផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖ ទាំងការថតរូបផលិតផលនិងការថតម៉ូដែល។ វគ្គសិក្សានេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៏ណាស់សំរាប់ជំនាញទីផ្សាររឺសំរាប់អ្នកធ្វើជំនួញ ដែលចង់បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនិងរៀនពីរបៀបបង្កើតរូបភាពស្អាតៗនិងមានភាពទាក់ទាញសំរាប់ការជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញ។

មុខវិជ្ជាសិក្សា៖

  • How to take control of your camera and shoot like a Pro. Secrets of exposure, lighting and lenses.
  • Perfect composition. How to get the photo that we need for commercial success.
  • How to use natural and artificial light: secrets of great masters.
  • Professional product shooting – indoor and outdoor.
  • How to work with photo-model. How to make a photo-model from your friend.
  • Post-processing with power of Adobe Photoshop.
  • Creative idea – something that has to come first. Conceptual vision.
  • The result: how to create perfect final composition.
  • Photo editing: main tools of Adobe Photoshop
  • Development of advertising materials: text on image. Adobe Photoshop.

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

ភាសា អង់គ្លេស

រយៈពេល៣០ម៉ោង

តំលៃសិក្សា៖ ១០០ដុល្លារ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form