12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

ដើម្បីក្លាយទៅជា Network Engineer
ប្រចាំនៅ IT Academy STEP

ជម្រើសនៃការរៀន

 • សំរាប់មនុស្ស៖
 • មនុស្សដែលមានអាយុកចាប់ពី ១៥ ទៅ ៥៥ ឆ្នាំ។
 • រយះពេលនៃការសិក្សា
 • ៥ ឆមាសឬ ២,៥ឆ្នាំ។
 • កាលវិភាគសិក្សា
 • វគ្គពេញម៉ោង៖
  ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍(គឺរាប់បញ្ចួល១ថ្ងៃសំរាប់ធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួន)
  វគ្គក្រៅម៉ោង
  ១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍(គឺថ្ងៃ សៅរ៍ ឬ ថ្ងៃ អាទិត្យ)
 • ក្រុម៖
 • វគ្គពេញម៉ោង៖
  ពេលព្រឹក៖ ម៉ោង 8:30 am - 11:30 am
  ពេលរសៀល៖ ម៉ោង 1:00 pm - 4:00 pm
  ពេលយប់៖ 6:00 pm - 9:00 pm
  វគ្គក្រៅម៉ោង៖
  ថ្ងៃសៅរ៏៖ ម៉ោង 1:00 pm - 5:30 pm
  ថ្ងៃអាទិត្យ៖ ម៉ោង 8:00 am - 12:30 pm
 • តំលែនែការសិក្សា៖
 • វគ្គពេញម៉ោង ១២០០$ក្នុងមួយឆ្នាំ
  វគ្គក្រៅម៉ោង ១០០០$ក្នុងមួយឆ្នាំ
  (អាចបងថ្លៃពេញឬក៏បង់ជាផ្នែកក៏បាន)
 • សំរាប់ការចុះឈ្មោះ៖
 • ១០០$ (ដំបូងសំរាប់ការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំទីមួយ)
 • ការផ្តល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃ:
 • - ការចុះឈ្មោះចូលរៀន
  - ការធ្វើតេស្តចុះឈ្មោះចូលរៀន
  - ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះរយះពេល១ខែ
  - ថ្នាក់សំរាប់ការប្រលង
  - សំភារះនៅក្នុងថ្នាក់
  - ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗក្នុងថ្នាក់រៀន
  - សញ្ញាបត្រ័អន្តរជាតិ
 • ចុះឈ្មោះ

ចំណេះដឹងនិងជំនាញ


តើ Network engineer គួតែយល់ដឹង និងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?

 • បង្កើត IPv 4 និង IPv6 Networks:
  • Lan Technologies: Ethernet, L2/L3 Switching, Vlan, STP(RSTP, MSTP)
  • Routing Protocols: EIGRP, OSPF, BGP
  • Multicast Editing Technologies: IGMP, CGMP, PIM
  • Backbone Buildup: MPLS
 • Key Network Services Implementation
 • Network Security Technologies
 • Network Monitoring Technologies

អ្វីដែល System Administrator គូរតែដឹង និងអាចអ្វើបាន៖

 • OS Windows Server and GNU/Linux Administration
 • Workstation Development and Support
 • Windows 7 and Windows 8 Administration
 • Active Directory Infrastructure Management in Windows Server
 • Implementation Windows Server and GNU/Linux based Services
 • Data Backup and Recovery
 • Network Security

ទាំងអស់នេះអ្នក នឹងរៀននៅ IT Academy STEP ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសវគ្គសិក្សា “Network Technolo-gies និងSystem Administration”.

កម្មវិធីសិក្សា

ហេតុអ្វីចង់ក្លាយជា
Network Engineer/System Administrator?

វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់!

កិច្ចការរបស់ System Administrator/Network Engineer គឺជួយដល់រចនាសម្ព័ន ឬសេវាកម្ម ដោយធានាអោយបាននូវដំណើការ ការរីកចំរើន ការធ្វើមានភាពទាន់សម័យ និងមានសុវត្ថិភាព។ គឺអាស្រ័យលើទំហំនៃក្រុមហ៊ុន ការដាច់សេវាមួយនាទីពេលខ្លះធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ខាតប្រាក់រាប់លានដុលា្លរ។ តើនោះគឺជាបកស្រាយថាកំពុងមានតម្រូវការអ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់យ៉ាងច្រើនមែនទេ?

បន្ដការអភិវឌ្ឍន៍ជានិច្ច

Administrator ធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ នឹងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលមានការវិវត្ដ និងផ្លាស់ប្តូជាប្រចាំ ហើយវាបន្តការរីកចម្រើនជាចរន្ដ។

ប្រាកខែខ្ពស់

System Administrators និង Network Engineers គឺត្រូវបានទាមទារឲ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់ និងប្រាក់ខែរបស់គេក៏ខ្អស់ដែរក្នុងវិស័យពត៌មានវិទ្យា។ ប្រាក់ខែរបស់គេគឺអាស្រ័យលើជំនាញ និងបទពិសេធន៍ ប្រាប់ខែចាប់ពី ៤០០$ ទៅ ៣០០០$ ក្នុងមួយខែ។

ការធានាបាននៅឱកាសការងារ

ពត៌មានវិទ្យា គឺជាវិស័យមួយដែលមានចំនួនការងារលើសចំនួននៃអ្នកជំនាញ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកជំនាញ Network Engineers និង System Administrators មានការកើនឡើងជាលំដាប់។

ការងារប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត

បើយោងតាមអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈ លក្ខណៈពិសេសគួឲ្យទាក់ទាញសំខាន់នៃជំនាញនោះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយសម្ភារៈទំនើប និង ដោះស្រាយភារកិច្ចតាមដែលមានស្តង់ដា ដោយវិធីសាស្រ្ដផ្ទាល់ខ្លួន។

ជាការងារដែលគួអោយចូលចិត្តបំផុត

ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនអំពីតំណើរការ យល់ដឹងអំពីការតភ្ចាប់ និងអំពីកុំព្យូទ័ ហើយអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់វាជាយូមកហើយនោះ អ្នកពិតជារីករាយចំពោះអាជីពជា System Administrator/Network Engineer។ សូមធ្វើការជ្រើសរើសជំនាញរបស់អ្នកដោយស្របតាមចំណង់ចណូលចិត្តរបស់ខ្លូនឯង។ ការងារដ៏ល្អគឺជាការងារដែលយើងចូលចិត្តធ្វើ។

ក្រុមហ៊ុនដែលសិស្ស STEP និងត្រូវធ្វើ

Name*:
Phone*:
E-mail*:

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form