12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

IT Academy STEP
ផ្តល់ជូននូវការអប់រំផ្នែក IT ដែលមានគុណភាពខ្ពស់
ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ

វិទ្យាស្ថានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1999

16
ប្រទេស
44
សាខា
600
សាស្រ្តាចារ្យ
18000
សិស្ស
80000
សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា

STEP គឺជាវិទ្យាស្ថានដែលធំជាងគេបង្អស់
ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតស្របច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុន
Microsoft Cisco និង Autodesk
សិស្សដែលបញ្ចាប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថាននេះ
នឹងទទួលបាននូវវិញ្ញាបនបត្រដែលទទួលស្គាល់ជា
អន្តរជាតិដោយឥតគិតថ្លៃ

ការពិតអំពីសាលា IT
Academy STEP

ជាស្ថាប័នអប់រំឯកជនដែលធំជាងគេបំផុតដែលមាន (ចំនួន៤៤ សាខានៅក្នុងបណ្តាប្រទេសចំនួន ១៦) ។ ស្ថាប័័នអប់រំនេះត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩។

IT Academy STEP ត្រូវបានទទួលឈ្មោះល្បីនៅក្នុង ចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុប និងត្រូវបាន ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតក្នុងស្ថាប័នជំនាញវិជ្ជាជីវៈ Autodesk Maya។

និសិ្សតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅ IT Academy STEP នឹងក្លាយជាអ្នកជំនាញផ្នែកពត៌មានវិទ្យាដែលមានជំនាញបំផុត

យើងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអ្នកជំនាញនៅទូទាំងពិភពលោក និងមានសម្ភារ:បណ្តុះបណ្តាលដែលទំនើបទាន់សម័យជាច្រើន។

មានគ្រូជាង 600 នាក់ដែលប្រកបដោយបទពិសោធន៍ផ្នែក ពត៌មានវិទ្យា។

យើងផ្ដល់នូវចំនេះដឹងដែលជាតំរូវការជាក់ស្តែងសម្រាប់ វិស័យឧស្សាហកម្មផ្នែកពត៍មានវិទ្យា។

និសិ្សតរបស់ Academy ជាទូទៅតែងតែឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកពត៌មានវិទ្យា និងពានរង្វាន់ជើងឯកជាច្រើន។

Academy គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលមួយដែលបានការអនុញ្ញាតស្របច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft, Cisco និង Autodesk ។

មាននិស្សិតកំពុងសិក្សាជាង ១៨, ០០០ នាក់ និងនិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាប្រមាណ ៨០ ០០០នាក់ដែលកំពុងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្នែកពត៌មានវិទ្យាធំៗជាច្រើន។

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងនោះ បម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៣៦ នៅជុំវិញពិភពលោក។ ពួកគេជាច្រើនបានក្លាយទៅជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ និងអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែចាប់ផ្ដើម។

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form