12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

វគ្គសិក្សាជាលក្ខណះក្រុមហ៊ុន

IT Academy STEP មានការផ្តល់ជូននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក មានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជាលក្ខណៈបុគ្គលដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុននិងតម្រូវការ ឧស្សាហកម្ម។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយោងតាមវិធីសាស្រ្តតែមួយគត់ដោយផ្តោតទៅលើលិទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនីមួយៗ មានគោលដៅផ្តល់ជូននូវចំណេះដឹងដែលពាក់ព័័ន្ធនិងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយជំនាញអនុវត្ត។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បុគ្គលិករបស់អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រចេញជូនពី IT Academy STEP

សាលាយើងខ្ញុំផ្តល់ជូនភាពធំទូលាយនៃវគ្គសិក្សាឯកទេសសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលជាលក្ខណះក្រុមហ៊ុន៖

Project management using Microsoft Project 2013;

 • Software development with PHP, Java, C ++;
 • Development of mobile applications for Android, iOS;
 • Development of WEB-projects: XHTML / HTML 5.0 / CSS 3, CMS;
 •  SEO, SMM, digital marketing;
 • Computer graphics and design: Adobe package;
 • Administration and programming of OS Linux;
 • Authorized Cisco CCNA and CCNP programs;
 • Security of computer systems and networks, tactical perimeter protection of the enterprise;

Authorized Microsoft courses for developers, programmers, network administrators and databases;

ដំណើរការនៃការបណ្តុះបណ្តាលជាលក្ខណះក្រុមហ៊ុនរួមមានដូចខាងក្រោម៖

 • Choice of training
 • Defining learning objectives.
 • Testing the current level of your employees.
 • Determination of the duration of the course.
 • Scheduling of lessons
 • Adaptation of the curriculum for your needs
 • Conducting training
 • Developing recommendations for the further professional development of the group.

Issuance of certificates

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

រយៈពេល

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form