12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator គឺជាកម្មវិធីកែសម្រួលក្រាហ្វិកមួយដែលមានភាពពេញនិយម ហើយដែលបានប្រើនៅជុំវិញពិភពលោកដោយអ្នករចនានិងសិល្បករ។ សូមអរគុណដល់វគ្គនេះដែលអ្នកនឹងអាចបង្កើតរូបភាព និមិត្តសញ្ញា ក្រាហ្វិកសម្រាប់ការបោះពុម្ពនិងវេបសាយ។

កម្មវិធីសិក្សា

  • Introduction: interface, work with objects
  • Bezier curves, contours, tracing
  • Fundamentals of image processing
  • Basic editing operations. editing of clips
  • Creating compositions: fills, outline, layers
  • Working with texts
  • Practical works

ពេលបញ្ចប់វគ្គនេះអ្នកនិងទទួលបាន៖

  • អាចប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៏នៃកម្មវិធី Adobe Illustrator.
  • អាចបង្កើត និងរៀបចំជាមួយនិង vector graphics ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងការបង្កើតសមាសភាព
  • បង្កើតរូបភាពវ៉ិចទ័រជាមួយនឹងអត្ថបទ

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

រយៈពេលរយៈពេល ២ខែ

តំលៃសិក្សា៖ 90$/course

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form