12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

ចូលរួមវគ្គ WordPress !

រៀនពីរបៀបបង្កើតវែបសាយជាមួយ WordPress ត្រឹមតែរយះពេល2ខែ។

WordPress គឺជាកម្មវិធីដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដើម្បីបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងគេហទំព័រនៅជុំវិញពិភពលោក។

អរគុណចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់វា ដែលទាក់ទងគ្នាដោយមិត្តភាព ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកាងាយស្រួល ឱកាសរចនាជាច្រើន និងកម្មវិធីជំនួយ។

ចូលរួមវគ្គនេះដើម្បីសិក្សាពីចំណេះដឹងសំខាន់ៗពីអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនជនជាតិបរទេសដែលមានវិជ្ជាជីវះខ្ពស់ ជាមួយនិងបទពិសោធន៏ច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងជំនាញ web development

ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល 2ខែ និងសិក្សាពីរបៀបអភិវឌ្ឍមុខងារគេហទំព័រ ចាប់ពីចំណុចសូន្យរហូតឈានដល់ការដំណើរការ។
វគ្គនេះនឹងផ្អែកទៅលើការអភិវឌ្ឍពេលវេលាជាក់ស្តែងនៃវែបសាយ WordPress ផ្ទាល់ខ្លួនដោយសិស្សនីមួយៗ

កម្មវិធីសិក្សា៖

  • ហេតុអ្វីបានជា WordPress មានប្រជាប្រិយភាព និង របៀបគ្រប់គ្រង និងចុះឈ្មោះក្នុង ដូមេន (Domain)?
  • មុខងារ និងសមត្ថភាពរបស់ WordPress
  • ការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងមាតិកា
  • ការគ្រប់គ្រងមាតិកាចម្រុះ
  • ធាតុក្រាហ្វិកនិងកម្មវិធីជំនួយ – វិធីល្អបំផុតដើម្បីប្រើពួកវាជាមួយកម្មវិធី WordPress
  • អភិវឌ្ឍវែបសាយស៊ីជម្រៅ៖ រចនាសម្ព័ន្ធ មាតិកា និងការប្តូរមុខងារ
  • ពិធីការសន្ដិសុខប្រឆាំងនឹងការលួចចូល (Hack)
  • បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរក និងចែករំលែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

វិសាលភាពវគ្គសិក្សានេះ ផ្អែកលើជំនាញជាក់ស្តែងនិងបង្រៀនអ្នកនូវឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការប្រើប្រាស់គេហទំព័រជោគជ័យ ដោយប្រើប្រាស់ កម្មវិធី WordPress

ចំនួនកន្លែងក្នុងក្រុមកំណត់ត្រឹមសមាជិក ១៤ នាក់

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

ភាសា អង់គ្លេស

រយៈពេល២​ខែ

តំលៃសិក្សា៖ ៤០ ដុល្លារ/ខែ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form